BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA 2020   PASSIVA 2020
 
Marktwagen 2 Algemene reserve 5.380
Vaste activa 2 Ontvangen giften 0
  Resultaat boekjaar 34
Voorraden 1.003 Eigen Vermogen 5.414
Debiteuren 0  
Overige vorderingen 0 Crediteuren 0
Vlottende activa 1.003 Overige kortlopende schulden 168
  Kortlopende schulden 168
Kas 112  
Bank 4.465  
Liquide middelen 4.577  
   
Totaal Debet 5.582   Totaal credit 5.582

 

   
   
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
 
Omzet 7.577
Inkoopwaarde omzet 6.030
Brutowinst 1.547
   
Totale exploitatiekosten 1.513
   
Netto resultaat 34
Giften voor evangelisatiedoeleinden 0
Vermogensmutatie stichting 34